• ទីស្នាក់ការរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ(ខេត្ត បាត់តំបង)
• អាសយដ្ឋាន៖ ស្ថិតនៅ ភូមិបេង ឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់តំបង

The map was generated by Google Map Generator.